fbpx
HCR Law Events

5 February 2021

Prif gynghorion i fusnesau – delio â risg

Nid yw’r her i fusnes erioed wedi bod yn fwy llym nag ydyw ar hyn o bryd, gyda Covid-19, Brexit a dirwasgiad ar y gorwel. Ni fu erioed yn fwy hanfodol gwarchod eich busnes rhag y risgiau. Noda Robin Koolhoven, partner yn ein tîm ailstrwythuro ac ansolfedd, rai awgrymiadau syml i’w cadw mewn cof. Yr allwedd yw bod ar flaen y gad – yn rhagweithiol, nid yn adweithiol:

  • Rheoli llif arian – bydd cynlluniau cymorth y llywodraeth fel ffyrlo, CBILs a benthyciadau Bounce Back yn dod i ben. Mae’n hanfodol eich bod yn paratoi eich llif arian ar gyfer y dyfodol ac yn deall lle y gallai eich problemau llif arian godi. Rheoli’r broses o gasglu llif arian a byrhau telerau talu. Mae paratoi yn rhoi cyfle i chi reoli’r materion.
  • Rheoli newid – edrych ar hanes masnachu, rhagweld cryfder a gwendid masnachu yn y dyfodol, a chydnabod pa feysydd o’ch busnes sydd angen eu newid. A yw lefelau staff yn gywir? A ellir gwneud arbedion cynhyrchu? Oes angen i chi newid eich ffocws? Gwnewch benderfyniadau er lles y busnes cyfan.
  • Rheoli contractau – sicrhewch fod eich telerau ac amodau yn gyfoes ac yn briodol ar gyfer Brexit. Ailedrychwch ar delerau gyda chyflenwyr – mae angen eich busnes arnynt. Deall anghenion eich cwsmer.
  • Rheoli gwybodaeth – ydych chi’n defnyddio gwybodaeth am y farchnad? Beth mae eich cystadleuwyr yn ei wneud a sut maen nhw’n ymdopi? Bydd y farchnad hon yn rhoi cyfleoedd i gaffael neu uno â busnesau eraill. Cyfathrebu â chwsmeriaid, cyflenwyr a chystadleuwyr – mae gwybodaeth yn amhrisiadwy.
  • Rheoli dyletswyddau – mae gan gyfarwyddwyr ddyletswyddau ac mae ffocws y dyletswyddau hynny’n newid wrth i ffyniant ariannol busnesau newid. Ystyriwch eich dyletswyddau a gofynnwch am gyngor proffesiynol. Cofnodwch eich penderfyniadau a’r rhesymu dros y penderfyniadau hynny. Cadwch lyfrau a chofnodion priodol.

Oni bai bod eich busnes wedi bod yn llwyddiannus drwy gydol y 12 mis diwethaf, gallai ddioddef yn ystod y 12 mis nesaf os na wnewch yr un o’r uchod. Nid dyma’r amser i sefyll yn llonydd – nawr yw’r amser i fynd â’r maen i’r wal a pharatoi eich busnes ar gyfer dyfodol iach.

Share this article on social media

About the Author
Robin Koolhoven, Partner

view my profile email me

Want news direct to you?

sign up


Minimise your risk

show me more

Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news

x
LOADING