fbpx
HCR Law Events

11 October 2021

Bil Diogelwch Adeiladau: trosolwg byr

 

Mae’r llywodraeth wedi cyflwyno’r Bil Diogelwch Adeiladau mewn ymateb i dân Tŵr Grenfell ym mis Mehefin 2017. Mae’r Bil wedi’i ddisgrifio’n “ddatblygiad pwysig i bawb sy’n gweithio o fewn cynllunio, adeiladu, rheoli eiddo, datrys anghydfodau sy’n gysylltiedig ag eiddo, datblygu preswyl, trethiant ac iechyd a diogelwch.”

Yn dilyn y tân, cyhoeddodd Sajid Javid AS (yn rhinwedd ei swydd fel Ysgrifennydd Cymunedau ar y pryd) adolygiad ffurfiol o ddiogelwch adeiladau a thân. Penodwyd cyn Gadeirydd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, y Fonesig Judith Hackitt, i gynnal yr adolygiad.

Daeth y Fonesig Judith i’r casgliad nad oedd y drefn diogelwch adeiladau bresennol yn addas i’r diben, gyda rolau/cyfrifoldebau aneglur a diffyg goruchwyliaeth reoleiddiol. Roedd yn pryderu bod “rhai o’r rhai sy’n adeiladu adeiladau yn trin y safon ofynnol yn y Dogfennau Cymeradwy [o’r Rheoliadau Adeiladu] fel bar uchel i’w negodi i lawr, yn hytrach na bod yn wirioneddol berchen ar egwyddorion adeilad diogel.”

Gan gynnwys dros 50 o argymhellion, cynigiodd Adolygiad Hackitt “ailfeddwl radical” o’r drefn diogelwch adeiladau.

Mae’r Bil newydd yn deillio o’r argymhellion hynny a’r blynyddoedd o ymgynghoriadau.

Fe’i cyflwynwyd i’r Senedd am y tro cyntaf ar 5 Gorffennaf 2021 ac mae’r llywodraeth wedi datgan y bydd yn “creu newid cenhedlaeth barhaol ac yn nodi llwybr clir ar gyfer y dyfodol o ran sut y dylid adeiladu a chynnal a chadw adeiladau preswyl.”

Ar gyfer adeiladau ‘risg uwch’ sy’n cynnwys o leiaf dwy uned breswyl, ac sydd dros 18 metr o uchder (neu saith stori), mae’r Bil Diogelwch Adeiladau yn sefydlu trefn reoleiddio dynnach sy’n cynnwys:

  • Adroddiadau gorfodol ar ddigwyddiadau diogelwch strwythurol a thân.
  • Rheoleiddiwr Diogelwch Adeiladau newydd gyda phwerau cymeradwyo, gorfodi ac erlyn.
  • Rhwymedigaethau newydd ar gleientiaid, prif ddylunwyr, prif gontractwyr sydd â phwyntiau “porth” wrth ddylunio, adeiladu a chwblhau er mwyn sicrhau bod diogelwch tân a strwythurol yn cael ei ystyried ar bob cam o ddatblygiad adeilad.
  • Creu rolau a dyletswyddau “Person Atebol” a “Rheolwr Diogelwch Adeiladau” newydd i sicrhau bod diogelwch tân/strwythurol yn parhau i gael ei reoli yn ystod oes adeilad.
  • Atebolrwydd troseddol i gwmnïau a’u cyfarwyddwyr am dorri amodau.

Yn ogystal, mae’r Bil yn gosod y sylfeini ar gyfer Cynllun Ombwdsmon Cartrefi Newydd, sy’n anelu at ddarparu ffordd o wneud iawn i berchnogion cartrefi sydd newydd eu hadeiladu.

Mae’r Bil hefyd yn cynnwys darpariaethau a fydd yn fwy na dyblu’r cyfnod cyfyngu ar gyfer torri dyletswyddau a gynhwysir yn y Defective Premises Act 1972.

Mae adran 1 o Ddeddf 1972 yn gymwys i waith a wneir mewn cysylltiad â darparu annedd (h.y. tai a fflatiau) ac mae’n gosod dyletswydd ar gontractwyr a gweithwyr proffesiynol:

  • i ddefnyddio deunyddiau priodol
  • i wneud gwaith mewn modd crefftus/proffesiynol
  • i sicrhau bod yr annedd yn addas i fyw ynddo.

Bydd ymestyn y cyfnod cyfyngu yn cael effaith ôl-weithredol. O ganlyniad, gellir mynd ar drywydd hawliadau y tybiwyd eu bod allan o amser yn flaenorol. Yn ddealladwy, mae grwpiau lesddeiliaid wedi croesawu ymestyn y cyfnod cyfyngu lle gellir cyflwyno hawliadau ar gyfer gwaith diffygiol.

Fodd bynnag, un feirniadaeth o’r Bil yw y gallai ei gwneud yn anodd i’r diwydiant amddiffyn ei hun yn erbyn nifer digynsail o hawliadau. Wedi dweud hynny, ni ddylid disgwyl ton newydd o hawliadau dros nos.

Mae dogfen cynllun pontio’r llywodraeth (a gyhoeddwyd ochr yn ochr â’r Bil) yn nodi ei hamserlen ar gyfer dod â phob un o gynigion y Bil i rym.

Oherwydd ei faint a’i gymhlethdod, ni ragwelir y bydd y Bil yn cwblhau ei daith drwy’r Senedd tan fis Mawrth 2022.

Ni ragwelir y bydd llawer o agweddau ar y Bil yn dod i rym am o leiaf 12-18 mis o’r Ddeddf yn dod i rym. Serch hynny, mae’r llywodraeth wedi annog “deiliaid dyletswydd yn y dyfodol i ddechrau paratoi ar gyfer y drefn newydd ar unwaith.”

Share this article on social media

About the Author
Rhys Langley, Associate

view my profile email me

Want news direct to you?

sign up


What is the future of the office?

show me more

Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news

x
LOADING