fbpx
HCR Law Events

10 March 2021

Pum cam i ysgariad di-boen

Efallai ei bod yn anodd dod i delerau â hyn, ond mae’n debyg eich bod yn darllen hwn os ydych chi’n gwybod bod ysgariad yn anochel. Os ydych yn y sefyllfa honno, efallai y byddwch yn ei chael yn gysur clywed nad oes angen i ysgariad fod yn boenus, nac yn ddrud. Dyma fy nghanllaw i’ch camau nesaf ar gyfer ysgariad synhwyrol.

Cymryd agwedd gymodlon at yr ysgariad

Oni bai eich bod wedi gwahanu’n ddigon hir (dwy flynedd os yw eich cyn bartner yn cytuno ond, os nad yw, pum mlynedd) neu os yw eich cyn bartner wedi godinebu, bydd yn rhaid i chi ddibynnu ar honiadau o ymddygiad afresymol eich partner i ddechrau achos ysgariad. Gall hyn ymddangos yn wrthwynebus iawn.

Fodd bynnag, gallwch barhau i gadw eich cyn bartner ar delerau da. Os byddwch yn gwneud yr honiadau’n ysgafn eu natur (mae profi ymddygiad afresymol yn wrthrychol), ac yn anfon copi drafft i’r parti arall cyn ei anfon i’r llys gan roi cyfle i’ch cyn bartner awgrymu mân ddiwygiadau, yna dylai hyn roi dechrau da i’ch ysgariad. Efallai y byddwch hefyd am gytuno i’r naill a’r llall dalu ei gostau ei hun, neu i rannu costau yn gyfartal.

Canolbwyntio ar y rhannau pwysig

Yr ysgariad ei hun yw’r rhan syml mewn gwirionedd. Os oes materion ariannol i’w datrys, cadwch yr ysgariad mor syml â phosibl ac arbed adnoddau ar gyfer y sefyllfa ariannol. Gallant fod yn ddrud i’w datrys. Yn gyffredinol, maent yn cymryd mwy o amser i ddelio â nhw ac mae angen cyngor arbenigol mwy penodol i’w datrys.

Er enghraifft, efallai yr hoffech archwilio a ddylid trosglwyddo cartref y teulu i un parti, ei werthu ar unwaith neu a ellir gohirio gwerthiant i ganiatáu i un parti barhau i fyw yno gyda’r plant nes eu bod wedi cyrraedd 18 oed neu wedi gorffen yr ysgol.

Byddwch yn drefnus

Os oes materion ariannol, byddwch yn drefnus a darganfyddwch falansau cyfredol eich cynilion a’ch buddsoddiadau a gwerthoedd ar gyfer eiddo a phensiynau a’ch incwm. Gall rhywfaint o’r wybodaeth hon gymryd amser i’w chael. Mae gan y ddwy ochr gyfrifoldeb i’w gilydd ac i’r llys i rannu manylion eu trefniadau ariannol.

Gorau po gyntaf y bydd y ddau barti yn datgelu eu gwybodaeth ariannol, gan y bydd y ddau barti yn gallu cael cyngor cyfreithiol priodol ynghylch sut y byddai’r llys yn delio â setlo eu harian. Nid yw bod yn anonest am adnoddau yn helpu’r naill barti na’r llall. Unwaith y bydd drwgdybiaeth yn dod i mewn, gall arwain at chwerwedd a mwy o gostau a phoen parhaol.

Byddwch yn realistig

Y man cychwyn ar gyfer rhannu’r asedau priodasol yw cydraddoldeb. Fodd bynnag, mae rhesymau pam na fyddai cydraddoldeb yn deg, ac mae’n bwysig ar y pwynt hwn i gael cyngor cyfreithiol da gan gyfreithiwr sy’n gwybod pa ddull y bydd y llys yn ei gymryd i setlo’r anghydfod.

Os bydd y ddau barti yn cymryd ymagwedd realistig, mae siawns dda y byddant yn gallu dod i gytundeb a chael gorchymyn ariannol drwy gydsyniad, gan osgoi’r angen i fynychu’r llys a’r costau cyfreithiol uchel sy’n gysylltiedig â hynny. Gall anghydfod cyfreithiol fod yn ddrud, ac mae’n bwysig cadw eich costau’n gymesur â’r pethau rydych chi’n dadlau yn eu cylch!

Ystyried anghenion y plant

Os oes plant ynghlwm, meddyliwch am eu hanghenion nhw yn gyntaf, yn ail ac yn drydydd. Mae plant yn codi arwyddion o straen gan eu rhieni, felly y gorau y byddwch chi’n ymdopi, y gorau y bydd eich plentyn yn debygol o ymdopi.

Felly, ceisiwch help lle bo angen i’ch cael drwy’r broses, boed hynny gan gyfreithiwr teuluol neu wasanaeth cwnsela fel Relate; peidiwch â chynnwys y plant yn eich anghydfod gyda’ch cyn bartner, a gwrandewch ar yr hyn sydd ganddynt i’w ddweud. Mae anghydfodau cyswllt neu breswylio (h.y. dadleuon ynghylch ble mae’r plentyn yn mynd i fyw) yn cael eu setlo rhwng rhieni yn y rhan fwyaf o achosion heb fod angen mynd i’r llys. Os bydd y ddadl yn mynd i faes y llys, bydd yr ystyriaeth yn ymwneud â’r hyn sydd er lles gorau’r plentyn.

Bydd adegau pan fydd angen dull gweithredu gwahanol ac weithiau ni ellir osgoi achos llys. Dylai ymgynghoriad cychwynnol gyda chyfreithiwr teuluol helpu beth bynnag drwy roi trosolwg i chi o’ch opsiynau a syniad o beth fydd eich costau.  Yn 2014 cyhoeddodd Aviva arolwg yn dangos cost gyfartalog ysgariad, gan roi costau pob parti ar £22,000 (cyfanswm o £44,000). Os gallwch gael ysgariad synhwyrol, rydych yn fwy tebygol o gadw’ch costau, a’ch lefelau straen, mor isel â phosibl, a rhaid i hynny fod yn dda i bawb dan sylw.

Share this article on social media

About the Author
Alex Wilson, Partner, Head of Family Law, Wye Valley

view my profile email me

Alex Wilson is a Cardiff and Ross-on-Wye based solicitor, specialising in family law.

Want news direct to you?

sign up


Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news

x
LOADING