fbpx
HCR Law Events

11 May 2021

Rhoi neu drosglwyddo eich eiddo am bris is – beth sydd angen i chi ei wybod?

Mae llawer o resymau pam y gallech ddymuno trosglwyddo eich eiddo i aelodau’r teulu am bris is neu hyd yn oed ei roi yn fel rhodd llwyr. Gall fod yn gynnig deniadol o safbwynt treth o ran cynllunio eich ystâd. Efallai eich bod am helpu eich plentyn i gael troedle ar yr ysgol eiddo neu hyd yn oed elwa o incwm rhent eiddo masnachol yr ydych yn berchen arno. Efallai eich bod am ryddhau rhywfaint o ecwiti ac mae eich plentyn wedi gallu cael morgais ac ariannu pris prynu is – i rieni hŷn nad ydynt efallai’n gallu cael morgais ad-dalu’n hawdd, a’u plant, gallai hwn fod yn ateb lle mae pawb ar ei ennill.

Mae rhoi eich cartref teuluol i’ch plentyn yn golygu na fyddech yn berchennog y tŷ mwyach ac ni fyddai gennych unrhyw hawliau i’r eiddo, felly nid penderfyniad i’w wneud heb ystyried y risgiau’n ofalus yw hwn. Nid oes neb yn disgwyl nac yn dymuno byw’n hirach na’u plant eu hunain, ond gall ddigwydd. Gall ysgariad, busnes aflwyddiannus neu drychineb ariannol arall ddigwydd hefyd, a bydd gennych lai o adnoddau i’w helpu os ydych eisoes wedi rhoi eich ased mwyaf gwerthfawr iddynt.

Mae’n bwysig nodi, os ydych wedi rhoi’r eiddo i’ch plentyn ond yn bwriadu parhau i fyw yn yr eiddo, y bydd yn rhaid i chi dalu rhent y farchnad os ydych am iddo eistedd y tu allan i’ch ystâd at ddibenion treth etifeddiant.

Bydd p’un a ydych yn derbyn bil treth Enillion Cyfalaf yn dibynnu i raddau helaeth ar bwy yr ydych wedi rhoi’r eiddo iddo ac ai’r eiddo yw eich prif gartref.

Faint o dreth enillion cyfalaf y byddaf yn ei thalu ar eiddo yr wyf wedi’i roi neu ei drosglwyddo am bris is?

Gallwch drosglwyddo eiddo i ŵr, gwraig neu bartner sifil heb orfod talu bil treth, hyd yn oed os ydych eisoes yn berchen ar yr eiddo – ar yr amod mai dyma’ch prif breswylfa. Dim ond os ydych wedi byw gyda’ch gilydd yn ystod yr holl flwyddyn dreth honno ac nad ydych wedi gwahanu y mae’r eithriad hwn yn berthnasol.

Os bydd eich partner yn gwerthu’r tŷ yn ddiweddarach, efallai y bydd yn rhaid iddo/iddi dalu treth ar unrhyw enillion y maent wedi’u gwneud yn amodol ar ddefnyddio eu lwfans di-dreth sydd ar hyn o bryd yn £12,300. Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi y bydd yr enillion yn cael eu cyfrifo ar sail y gwahaniaeth mewn gwerth rhwng pryd y gwnaethoch brynu’r tŷ am y tro cyntaf a phan fydd eich partner yn ei waredu.

Fel arall, gallech ddewis rhannu perchnogaeth o’r eiddo fel y gallwch ddefnyddio’r ddau lwfans di-dreth (a thrwy hynny ei ddyblu i £24,600) pan fyddwch yn gwaredu’r eiddo yn y pen draw. Un o’r ystyriaethau allweddol yma yw ystyriaeth briodol o’r bandiau treth yr ydych chi a’ch partner yn perthyn iddynt. Os bydd un partner yn ennill llawer llai, bydd atebolrwydd band treth Enillion Cyfalaf y mae’n ei wynebu yn gostwng. Er enghraifft, mae trethdalwyr cyfradd sylfaenol yn talu 18% am enillion ar eiddo ar rent, ond mae’n 28% ar gyfer trethdalwyr cyfradd uwch.

Ffordd arall o roi eiddo heb dalu treth enillion cyfalaf yw trosglwyddo eich prif gartref i unrhyw un neu bob un o’ch plant, sy’n golygu eich bod yn gymwys i gael ‘rhyddhad preswylfa breifat’. Mae’r rheol ar gyfer y rhyddhad hwn yn ei gwneud yn ofynnol i’r tŷ fod wedi bod yn brif breswylfa i chi am yr holl amser yr ydych wedi bod yn berchen arno. Fodd bynnag, os ydych yn rhoi eiddo nad yw’n brif breswylfa i chi megis prynu i osod neu eiddo masnachol, byddwch yn atebol i dalu’r dreth enillion cyfalaf.

A oes rhaid i chi dalu treth stamp neu Dreth Trafodiadau Tir ar eiddo a roddir?

Yr ateb byr yw bod hyn yn dibynnu ar p’un a yw’r tŷ wedi’i forgeisi.

Os byddwch yn rhoi eiddo i’ch plant, ni fydd yn rhaid iddynt dalu treth stamp (na threth trafodiadau tir yng Nghymru) os nad oes morgais i’w ad-dalu. Os oes morgais, bydd yn rhaid iddynt dalu treth stamp neu dreth trafodiadau tir ar werth y benthyciad sy’n weddill a naill ai setlo’r morgais hwn neu, gyda chydsyniad y benthyciwr, gymryd yr ad-daliadau drosodd. Efallai y bydd rhai benthycwyr yn gofyn i chi sefyll fel gwarantwr os ydynt yn caniatáu i’ch plentyn neu’ch plant gymryd y taliadau morgais drosodd.

Ansolfedd – beth sy’n digwydd os byddaf yn mynd yn fethdalwr?

Yn y ddau achos, p’un a yw’n werthiant ar bris is neu’n drosglwyddiad rhodd, mae’r gyfraith yn y maes hwn yn glir iawn. Os bydd trosglwyddiad am bris is yn digwydd fwy na phum mlynedd cyn cyflwyno deiseb methdaliad, mae’r trafodyn yn ‘ddiogel’ – mae hyn yn golygu, os byddwch yn mynd yn fethdalwr, na fyddai’r trafodyn yn cael ei neilltuo (wedi’i wrthdroi).

Os bydd trafodiad o’r fath yn digwydd lai na dwy flynedd cyn y ddeiseb, yna caiff ei neilltuo; mae hyn yn golygu y byddai’r trafodyn yn cael ei wrthdroi, a daw’r eiddo’n rhan o ystâd yr ymddiriedolwr sy’n methdalu i’w werthu a’i ddosbarthu.

Os yw’r trafodyn rhodd neu ar bris is yn digwydd fwy na dwy flynedd ond llai na phum mlynedd o gyflwyno’r ddeiseb, yna ni ellir ei neilltuo oni bai bod y person sy’n rhoi neu’n trosglwyddo’r eiddo ar bris is yn fethdalwr ar adeg y trafodyn neu’n fethdalwr o ganlyniad i’r trafodyn. Mae’n bwysig nodi bod rhagdybiaeth o ansolfedd y mae’n rhaid ei gwrthbrofi os yw’r partïon i’r trafodyn yn deulu.

Am y rheswm hwn, mae benthycwyr sy’n benthyca ar bryniant ar bris is yn mynnu fwyfwy bod eu benthycwyr yn cael ‘polisi indemniad cyfreithiol Deddf Ansolfedd’ i dalu am unrhyw golledion rhesymol y byddai’r benthyciwr yn eu hwynebu o ganlyniad i neilltuo’r trafodyn.

Share this article on social media

About the Author
Victoria Humphries, Associate

view my profile email me

Want news direct to you?

sign up


In-House with You

show me more

Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news

x
LOADING