fbpx
HCR Law Events

15 March 2022

Treth Datblygwr Eiddo Preswyl

Ar Ebrill y 1af 2022 bydd treth datblygwr eiddo preswyl (RPDT) yn dod i rym ar draws y DU, gan gynnwys yng Nghymru.

Bydd yn rhaid i ddatblygwyr eiddo preswyl dalu RPDT ar elw y mae cwmnïau’n ei wneud ar ddatblygu eiddo preswyl yn y DU. Bydd angen talu’r dreth ar elw o dros £25m (felly cwmnïau’n unig a fydd yn cael eu heffeithio) ar gyfradd o 4%.

Cyhoeddodd y cyn Ysgrifenydd Gwladol dros Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol, y Gwir Anrhydeddus Robert Jenrick AS, y dreth ar y 10fed o Chwefror 2021.

Lansiwyd ymgynghoriad ar ddyluniad y dreth ar y 29ain o Ebrill 2021 a chyhoeddwyd yr ymateb i’r ymgynghoriad fel rhan o Gyllideb yr Hydref y llynedd.

Mae’r dreth yn ffurfio rhan o becyn diogelwch adeiladu – Building Safety Package – y Llywodraeth sy’n gobeithio “rhoi diwedd ar glading peryglus, rhoi sicrwydd i berchnogion tai a chreu hyder yn y farchnad dai”

Yn ei bapur polisi, a gyhoeddwyd ar y 27ain o Hydref 2021, eglurodd y llywodraeth ei rhesymeg dros gyflwyno’r dreth newydd, gan ddatgan: “O ystyried y costau sylweddol sydd ynghlwm â chael gwared â chlading peryglus, creda’r llywodraeth ei bod yn gwneud y peth iawn drwy geisio cyfraniad gan y datblygwyr mwyaf o fewn y sector datblygu eiddo preswyl fel un modd o ariannu’r gwaith.

Drwy gydol y broses ymgynghori, awgrymodd Trysorlys ei Mawrhydi eu bod yn teimlo mai am amser penodol yn unig y bydda’r dreth yn bodoli ac maent wedi awgrymu yn eu papur polisi y byddant yn adolygu’r dreth yn barhaus.  Er hyn, mae’n gobeithio y bydd y dreth yn codi refeniw o £2 biliwn dros gyfnod o 10 mlynedd.

Nid oes disgwyl i’r dreth newydd gael effaith ar unigolion na chael unrhyw effeithiau marcoeconomaidd o bwys. Mae’r llywodraeth wedi awgrymu “mai bach iawn y maent yn disgwyl i unrhyw effaith ar brisiau tai a gweithrediadau fod, gan mai cyfran fechan o weithrediadau’r farchnad gyffredinol yw tai newydd”

Disgwylir, fodd bynnag, y bydd RPDT, heb os nac oni bai, yn cael effaith fechan ar weithrediadau nifer fechan o fusnesau mawr sy’n ymgymryd â gweithgareddau’n ymwneud ag adeiladu eiddo preswyl yn y DU.

Mae’r dreth ar elw sy’n deillio o eiddo preswyl yn ddeddfwriaeth newydd. Bydd RPDT yn cael ei chynnwys yn y Bil Cyllid 2022 a bydd yn berthnasol i elw sy’n deillio o ddatblygu eiddo preswyl yn y cyfnodau cyfrifo sy’n dod i ben ar, neu ar ôl, y 1af o Ebrill 2022. Fodd bynnag, os yw cyfnod cyfrifo cwmni’n syrthio y naill ochor i’r 1af o Ebrill 2022, bydd elw’r cyfnod cyfrifo’n cael ei ddosrannu er mwyn penderfynu faint sy’n syrthio cyn ac ar ôl cyflwyno’r dreth newydd.

Y ffurflen a’r systemau a ddefnyddir ar hyn o bryd mewn perthynas â’r dreth gorfforaethol a fydd yn cael eu defnyddio ar gyfer y dreth newydd hefyd (felly bydd y ddeddfwriaeth weinyddol a geir yn Atodlen 18 y Ddeddf Cyllid 1998 yn berthnasol). Gan gymryd fod cwmnïau mawr yn gwybod yn barod sut i gyfrifo elw ar gyfer dibenion treth gorfforaethol, mae’r llywodraeth, yn fwriadol, wedi alinio’r ffordd y caiff RPDT a’r dreth gorfforaethol eu gweinyddu er mwyn gwneud pethau’n haws i gwmnïau.

Gordal, i bob pwrpas, yw’r dreth ar weithgareddau sy’n ymwneud â datblygu eiddo preswyl.

Bydd angen i grwpiau gyfrifo eu helw blynyddol, sy’n deillio o ddatblygu eiddo preswyl yn y DU, addasu’r elw er mwyn rhoi cyfrif ar unrhyw lwfansau a gostyngiadau eraill, ac yna defnyddio cyfradd 4% y RPDT i gadarnhau faint o dreth sy’n ddyledus.

Share this article on social media

About the Author
Rhys Langley, Associate

view my profile email me

Want news direct to you?

sign up


What is the future of the office?

show me more

Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news

x
LOADING