Article

Fintech, ‘lawtech’ a NFTs – trosolwg

14th June 2022

Fintech

Mae ‘technoleg ariannol’, neu fintech, yn derm ymbarél sy’n cyfeirio at integreiddio a defnyddio technoleg mewn busnes i wella neu awtomeiddio’r broses o ddarparu a defnyddio gwasanaethau ariannol a chynhyrchion ariannol.

Gellir meddwl am Fintech fel ffordd o ddifateroli credyd neu arian. Mae cyfriflyfrau, cardiau credyd, pwyntiau arian parod, trosglwyddiadau arian rhwng cyfrifon banc, PayPal a thaliadau Apple Pay i gyd yn fathau o fintech ar waith.

Nod fintech yw darparu protocolau diogelwch gwell ar gyfer gwasanaethau ariannol a gwneud y gwasanaethau hyn yn fwy cynhwysol, hyblyg, hygyrch a llai costus.

Mae Fintech yn dod yn fwyfwy pwysig yn yr economi byd-eang, o apiau symudol sylfaenol i dechnoleg uwch fel blockchain, VR neu AI. Mae gwasanaethau ariannol yn cael eu defnyddio a’u cwblhau fwyfwy ar-lein gan ffonau symudol, oriorau a dyfeisiau clyfar eraill.

Mae llawer o dechnolegau’n chwyldroi’r sector ariannol, gan gynnwys:

 • Cyfrifiadura cwmwl
 • AI a Dysgu Peiriannau (ML) – gwneud penderfyniadau awtomataidd mewn masnachu a dadansoddi ariannol, atal twyll a bots sgwrsio uwch
 • VR
 • Cryptocurrency – arian cyfred digidol datganoledig sy’n defnyddio amgryptio i gynhyrchu unedau arian cyfred a dilysu trafodion sy’n annibynnol ar fanc neu lywodraeth ganolog
 • Blockchain – symleiddio a chyflymu taliadau a’u gwneud yn llai costus drwy dorri’r ‘middlemen’ allan
 • Contractau clyfar
 • Rhyngwynebau Rhaglennu Apiau (APIs) – meddalwedd sy’n caniatáu i ddau ap siarad â’i gilydd
 • Dadansoddeg data

Technoleg a ddefnyddir gan gwmnïau cyfreithiol

Mae gwahanol dechnolegau wedi bod o gwmpas ers y chwyldro diwydiannol cyntaf, gan lunio’r ffordd rydym yn byw ac yn gweithio. Yr unig wahaniaeth heddiw yw bod tarfu a achosir gan dechnoleg a rhai ffactorau eraill, gan gynnwys y pandemig, yn digwydd yn llawer cyflymach, heb adael unrhyw amser i baratoi ar eu cyfer ac addasu iddynt.

Gan ein bod yn dod yn frodorion digidol, yn gyfarwydd â manteision arbed amser datblygu technoleg, mae’r pwysau’n cynyddu ar gwmnïau’r gyfraith i wella’r gwasanaethau y maent yn eu darparu i’w cleientiaid.

Fel y sector ariannol, dechreuodd arloesi gyda gwelliannau i’r system cefn swyddfa, gan gynnwys cyfrifiadura cwmwl, arddywediad digidol, cymwysiadau rheoli dogfennau a llawer mwy, ynghyd â gweithio hyblyg neu o bell. Heddiw mae’r gwelliannau hyn wedi esblygu, ac mae cwmnïau’r gyfraith wedi dod yn fwy effeithiol wrth ddefnyddio technolegau sy’n symleiddio eu hymgysylltiad â chleientiaid hefyd, megis:

 • Pyrth cleientiaid – gwella gwiriadau ar gyflwyno cleientiaid a chydymffurfiaeth reoleiddiol, cyfathrebu diogel gyda chleientiaid, rhannu dogfennau, bilio a thaliadau
 • Creu contract ar-lein yn seiliedig ar fewnbwn gwybodaeth cleientiaid
 • Galwadau fideo
 • Defnyddio bots sgwrsio ar gyfer ymgysylltu’n uniongyrchol â chyfreithwyr yn ôl y galw

Fodd bynnag, mae rhai cwmnïau cyfreithiol wedi cydnabod bod arloesi sy’n cael ei bweru gan dechnoleg yn gyfle i gynyddu mynediad at wasanaethau cyfreithiol, drwy eu gwneud yn fwy fforddiadwy, tra’n cynnal safonau uchel.

Mewn hinsawdd lle mae disgwyliadau cleientiaid i gyflawni mwy am lai, daeth y rhan fwyaf o gwmnïau cyfreithiol yn agored i ffyrdd newydd o weithio a gweithredu prosesau a thechnoleg newydd.

Mae cyfle enfawr yn awr i ddarparu cyngor cyfreithiol ar weithgareddau sy’n sail i dechnoleg ddigidol (er enghraifft: NFTs, cryptocurrencies, blockchain) a fintech ei hun. Mae cyngor rheoleiddio gwasanaethau ariannol yn chwarae rhan bwysig iawn yn y farchnad.

Gyda’r cynnydd cyflym yn y dechnoleg, mae pryderon cynyddol am ddealltwriaeth cwmnïau cyfreithiol o’r diwydiant a’u gallu i fodloni gofynion cleientiaid.

Mae cyfranogiad presennol y proffesiwn cyfreithiol yn y sector fintech yn cynnwys y meysydd:

 • Cyfraith rheoleiddio a threth (domestig a rhyngwladol) – rheoliadau ariannol (materion rheoleiddio, cydymffurfio a gorfodi wrth gymryd rhan mewn trafodion ariannol), AML, gwrth-lwgrwobrwyo, cyfreithlondeb model busnes arfaethedig
 • Cyfraith fasnachol, cyfraith IP/IT a data
 • Cyfraith gorfforaethol – M&A, cyd-fentrau
 • Seiberddiogelwch
 • Diogelu defnyddwyr
 • Anghydfodau

NFTs

Mae NFT – ‘Non-Fungible Token’ – yn ased neu eitem ddigidol unigryw ar y blockchain. Mae gan bob NFT ddata sy’n ei wneud yn unigryw ac sy’n cael ei bweru gan ‘gontract craff’ sy’n nodi unrhyw amodau perthnasol.

Mae gwerth NFTs ar gyfer celf a cherddoriaeth wedi cynyddu’n gyflym yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, gan fod y galw am brynu a gwerthu NFTs yn cynyddu.

Mae rhai o’r goblygiadau cyfreithiol mewn cysylltiad â’r gweithgareddau masnachol cynyddol o amgylch NFTs yn cynnwys:

 • IPR o gelfyddyd a hawliau sylfaenol a werthir
 • Trethiant
 • Rhwymedigaethau cytundebol a statws cyfreithiol contractau craff
 • Diogelu defnyddwyr
 • Masnachu twyllodrus
 • Seiberddiogelwch a chynnal data

Gan fod diddordeb mewn technoleg a’r hyn y gall technoleg ei wneud yn tyfu, mae cwmnïau’n dibynnu’n drwm ar ddealltwriaeth o fframwaith rheoleiddio a chyfreithiol. Yma, mae gan gyfreithwyr sefyllfa unigryw i ddarparu ystod lawn o wasanaethau cyfreithiol i’w cleientiaid.

Fodd bynnag, mae’n anochel y bydd technoleg sy’n esblygu yn:

 • Cynyddu rheoliadau ariannol
 • Creu deddfwriaeth newydd a chyfraith achosion
 • Effeithio ar ddiogelu data a seiberddiogelwch
 • Codi materion eiddo deallusol, er enghraifft materion IP mewn cysylltiad ag AI.

Y fframwaith deddfwriaethol presennol, egwyddorion sylfaenol a chyfraith gyffredin yw unig offerynnau cwmnïau i ddelio ag ehangu technoleg yn gyflym.

Related Blogs

View All