fbpx
HCR Law Events

6 July 2021

Camau i atal gwyngalchu arian a hybu tryloywder

Er mwyn cynyddu tryloywder, cefnogi ymchwiliad i dwyll a helpu i atal gwyngalchu arian, mae angen i bob cwmni cyfyngedig preifat a phartneriaethau atebolrwydd cyfyngedig gadw cofrestr o bawb sydd â rheolaeth neu ddylanwad sylweddol dros eu cwmni – cofrestr Personau â Rheolaeth Sylweddol (PSC).

Mae angen i’r gofrestr, a ddylai gofnodi’r unigolion a’r endidau cyfreithiol cofrestradwy perthnasol (RLE), gael ei ffeilio yn Nhŷ’r Cwmnïau, naill ai ar y ffurflen PSC berthnasol, neu wrth ei hymgorffori.

Ond beth yw PSC neu RLE? Bydd PSC neu RLE yn dod o dan un o’r categorïau a ganlyn, fel person neu endid cyfreithiol sydd:

  • yn dal mwy na 25 y cant o’r cyfranddaliadau yn y cwmni
  • yn dal mwy na 25 y cant o’r hawliau pleidleisio yn y cwmni
  • â’r hawl i benodi neu ddileu’r rhan fwyaf o fwrdd cyfarwyddwyr y cwmni.

Os oes unrhyw un o’r pwyntiau hyn yn berthnasol, rhaid i gwmnïau gofnodi popeth sy’n berthnasol. Os nad oes unrhyw un yn berthnasol, rhaid i’r cwmni symud ymlaen i ystyried a yw unrhyw un o’r isod yn berthnasol:

  • a oes gan unigolyn neu endid cyfreithiol perthnasol yr hawl i arfer, neu yn arfer, dylanwad neu reolaeth sylweddol dros y cwmni
  • lle byddai ymddiriedolaeth neu gwmni yn bodloni un o’r tri amod uchod pe bai’n unigolyn.

Ond nid yw rhwymedigaethau cwmni o dan ofynion PSC yn dod i ben wrth ffeilio’r gofrestr. Rhaid i gwmnïau ddiweddaru gwybodaeth PSC yn Nhŷ’r Cwmnïau o fewn 14 diwrnod i newid i wybodaeth o’r fath a rhaid iddynt hefyd gadarnhau i Dŷ’r Cwmnïau fod y wybodaeth yn parhau’n gywir yn y datganiad cadarnhau blynyddol.

Er ei fod yn faich gweinyddol pellach ar gwmnïau, mae cofrestr PSC yn cefnogi asiantaethau gorfodi’r gyfraith i ymchwilio i wyngalchu arian a thwyll. Mae’r gofrestr hefyd yn rhoi gwybod i ddarpar fuddsoddwyr am ‘reolwyr’ cwmni cyn mynd ymlaen i unrhyw gytundeb ffurfiol.

Mae methu â chyflwyno’r wybodaeth ofynnol yn drosedd, felly mae’n hanfodol bod cwmnïau’n nodi eu PSCs yn brydlon ac yn mabwysiadu cofrestr, y gellir ei diweddaru’n hawdd yng nghofrestrau statudol y cwmni ar gyfer y dyfodol.

Share this article on social media

About the Author
Martyn Davies, Partner

view my profile email me

Want news direct to you?

sign up


What is the future of the office?

show me more

Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news

x
LOADING