Article

Deddf Atwrneiaeth 2023

17th October 2023

Derbyniodd Deddf Atwrneiaeth 2023 gydsyniad brenhinol ar 18 Medi ar ôl cael ei gyflwyno’n wreiddiol fel mesur aelodau preifat gan yr AS Stephen Metcalfe. Er nad oes dyddiad penodedig ar gyfer ei gorfodi, bydd y Ddeddf hon yn arwain at drawsnewid mawr o ran digideiddio a hygyrchedd Atwrneiaeth Barhaol (LPAs).

Prif amcan y Ddeddf yw moderneiddio’r broses LPA trwy ei symud ar-lein. Nod y cam hwn yw dileu’r 19m darn o bapur presennol a gynhyrchir yn flynyddol gan y ceisiadau papur cyfredol gan leihau’r effaith amgylcheddol a’r tagfeydd biwrocrataidd. Mae’r system ar-lein newydd yn addo cyflymu’r broses gofrestru a chaniatáu i wallau gael eu diwygio ar-lein yn hytrach na’r postio yn ôl ac ymlaen sy’n digwydd ar hyn o bryd.

Er y bydd y nod o symud ar-lein yn agor mwy o hygyrchedd i lawer mwy o bobl, mae’r Ddeddf yn dal i gydnabod y rhai sy’n well ganddynt geisiadau papur, neu nad oes ganddynt fynediad i’r rhyngrwyd trwy ganiatáu iddynt barhau ochr yn ochr â’r rhai digidol neu ddefnyddio cymysgedd o ar-lein a phapur.

Fel gyda llawer o lwyfannau digidol, mae pryderon am ddiogelwch, preifatrwydd a diogelu. Nod y Ddeddf yw mynd i’r afael â’r mater diogelu gyda mesurau diogelwch cadarn i ddiogelu unigolion bregus rhag camfanteisio posibl. Fodd bynnag, dim ond amser a ddengys a yw hyn yn ddigonol.

I grynhoi, mae’r Ddeddf yn gam mawr tuag at foderneiddio a hygyrchedd LPAs a allai fod o fudd sylweddol i ymgeiswyr a’r system gyfreithiol.

Related Blogs

View All