fbpx
HCR Law Events

13 November 2020

A fydd cwmnïau bridio moch yn cael eu gorfodi i adael y DU ar ôl Brexit?

Efallai y bydd cwmnïau bridio moch yn cael eu gorfodi i adael y DU oni bai bod trafodaethau Brexit yn mynd i’r afael yn llwyddiannus â materion sy’n ymwneud ag allforion, yn ôl rhybuddion diweddar gan y Gymdeithas Foch Genedlaethol (NPA).

Mae dros 10,000 o anifeiliaid bridio’r DU wedi’u hallforio i’r cyfandir hyd yma eleni, yn bennaf drwy’r llwybr Dover i Calais.

Mae’r allforion yn sail i fasnach cwmnïau bridio ac yn helpu i gryfhau elw ar gyfer sector moch ehangach y DU. Fodd bynnag, efallai y bydd masnach yn cau os na fydd cytundeb Brexit yn ei le erbyn 1 Ionawr 2021. Gellid profi goblygiadau hefyd hyd yn oed os oes bargen yn ei le gyda’r UE.

Ymateb gan y Gymdeithas Foch Genedlaethol (NPA)

Eglurodd Prif Weithredwr yr NPA, Zoe Davies, y bydd yn rhaid i unrhyw anifail byw a allforir i’r UE fynd drwy safle rheoli ffiniau (BCP) ar ôl 1 Ionawr. Mae’r safleoedd hyn yn sicrhau bod y gwiriadau milfeddygol cywir yn cael eu gwneud. Fodd bynnag, nid oes BCPs cofrestredig mewn porthladdoedd yn Ffrainc, yr Iseldiroedd na Gwlad Belg – yr agosaf yw Sbaen. Os nad yw porthladdoedd Ffrainc yn cofrestru fel BCP ar gyfer anifeiliaid byw, byddai’r fasnach i bob pwrpas yn dod i ben, gan mai ychydig o opsiynau amgen sydd.

Dywedodd Ms Davies: “Rwy’n pryderu’n fawr am ddyfodol allforion moch bridio byw os nad oes gennym fargen yn ei lle. Os na all y fasnach hon barhau, mae’n ddigon posibl y bydd cwmnïau bridio’n cael eu gorfodi i adael y DU ac adleoli i wledydd mwy hygyrch.”

Dywedodd y prif weithredwr ymhellach: “Nid yn unig y byddai’n rhaid i ni fewnforio mwy o stoc bridio, a allai arwain at fwy o fygythiadau bioddiogelwch, byddai’r mewnforion hefyd yn costio mwy a gellid effeithio’n sylweddol ar gynhyrchiant y cenfaint yn y tymor hwy.”

Yr awdurdod porthladd ei hun sy’n penderfynu a ddylid gwneud cais i fod yn BCP ar gyfer anifeiliaid byw ai peidio. Mae’r NPA wrthi’n gweithio gyda phorthladdoedd i sicrhau sefyllfa foddhaol i ddiogelu’r diwydiant.

Mae Brexit yn nodi newid sylweddol i ffermio ac amaethyddiaeth a dywedir dro ar ôl tro mai’r unig sicrwydd yw ansicrwydd. Os gall ein tîm amaethyddiaeth a materion gwledig arbenigol eich helpu, wrth i chi gynllunio at y dyfodol, cysylltwch â Bryn Thomas ar [email protected] neu ar 07715 060 321.

Share this article on social media

About the Author
Bryn Thomas, Partner

view my profile email me

Want news direct to you?

sign up


Minimise your risk

show me more

Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news

x
LOADING