fbpx
HCR Law Events

11 May 2021

Rhoddion gydol oes: wyth prif ffordd o drosglwyddo asedau yn rhydd o Dreth Etifeddiant

Gall gwneud rhoddion yn ystod eich oes fod yn ffordd hawdd ac effeithlon o leihau eich amlygiad i Dreth Etifeddiant. Mae sawl ffordd o drosglwyddo asedau heb orfod talu Treth Etifeddiant o reidrwydd ac mae’r rhain yn amrywio o wneud rhoddion bach o’ch incwm i roddion mwy sylweddol. Mae rhai enghreifftiau’n cynnwys:

Eithriad blynyddol

Bob blwyddyn dreth, gallwch roi hyd at £3,000 yn rhydd o Dreth Etifeddiant. Gellir rhoi’r swm hwn fel un rhodd neu fel sawl rhodd sy’n ychwanegu at y swm hwnnw. Os nad ydych eisoes wedi defnyddio eich holl eithriad blynyddol ar gyfer y flwyddyn flaenorol, gallwch ddefnyddio eich lwfans sydd heb ei ddefnyddio eleni.

Rhoddion bach

Yn ogystal â’ch eithriad blynyddol, gallwch wneud rhoddion bach hyd at werth £250 i gynifer o unigolion ag y dymunwch mewn unrhyw flwyddyn dreth. Fodd bynnag, ni allwch roi mwy na £250 i un person a honni mai rhodd fach yw’r £250 cyntaf (byddai’r rhodd yn dod yn rhan o’ch eithriad blynyddol o £3,000). Hefyd, ni allwch ddefnyddio eich lwfans rhoddion bach ynghyd ag unrhyw eithriad arall wrth roi i’r un person.

Rhoddion priodas/rhoddion seremoni partneriaeth sifil

Mae rhoddion priodas neu seremoni partneriaeth sifil wedi’u heithrio o Dreth Etifeddiant, yn amodol ar derfynau penodol. Gall rhieni roi £5,000 yr un, gall neiniau a theidiau a hen neiniau a theidiau roi £2,500 yr un a gall unrhyw un arall roi £1,000 yr un. Mae’n rhaid i chi wneud y rhodd – neu addo ei gwneud – ar ddyddiad y briodas neu’r seremoni partneriaeth sifil neu’n fuan cyn hynny.

Rhoddion allan o incwm

Mae unrhyw roddion rheolaidd a wnewch o’ch incwm ar ôl treth, heb gynnwys eich cyfalaf, wedi’u heithrio o Dreth Etifeddiant. Dim ond os oes gennych ddigon o incwm ar ôl ar ôl eu gwneud i gynnal eich ffordd arferol o fyw y bydd y rhoddion hyn yn gymwys.

Taliadau cynhaliaeth eithriedig

Rydych yn gwneud y rhain i’ch gŵr, gwraig neu bartner sifil, eich cyn-briod neu gyn-bartner sifil, perthnasau sy’n ddibynnol arnoch oherwydd henaint neu lesgedd, yn ogystal ag i’ch plant, gan gynnwys plant wedi’u mabwysiadu a llys-blant, sydd o dan 18 oed neu mewn addysg amser llawn

Trosglwyddiadau a allai gael eu heithrio

Os byddwch yn goroesi am saith mlynedd ar ôl gwneud rhodd i rywun, mae’r rhodd wedi’i heithrio o Dreth Etifeddiant yn gyffredinol. Os byddwch yn marw o fewn saith mlynedd, a bod cyfanswm gwerth y rhoddion a wnaethoch yn llai na Band Cyfradd Nil y Dreth Etifeddiant (NRB), sydd ar hyn o bryd yn £325,000 y pen, yna ychwanegir gwerth y rhoddion hynny at eich ystâd at ddibenion Treth Etifeddiant. Mae unrhyw Dreth Etifeddiant sy’n ddyledus ar werth eich ystâd ar adeg eich marwolaeth yn cael ei dalu o’r ystâd.

Os byddwch yn marw o fewn saith mlynedd i wneud rhodd a’i bod yn cael ei phrisio’n fwy nag NRB y Dreth Etifeddiant, bydd angen talu Treth Etifeddiant ar werth y rhodd, naill ai gan y sawl sy’n derbyn y rhodd neu gan gynrychiolwyr personol ystâd y sawl a fu farw. Os byddwch yn marw rhwng tair a saith mlynedd ar ôl gwneud rhodd, mae unrhyw Dreth Etifeddiant ar y rhodd yn cael ei lleihau ar raddfa symudol. Gelwir hyn yn ‘ryddhad tapr’.

Eithriad priod neu bartner sifil

Mae trosglwyddo asedau rhwng priod neu bartneriaid sifil wedi’u heithrio rhag Treth Etifeddiant waeth beth fo gwerth eich ystâd neu’r asedau a drosglwyddwyd.

Eithriad elusen

Bydd unrhyw roddion a wnewch i elusen ‘gymwys’ – yn ystod eich oes neu yn eich ewyllys – yn cael eu heithrio o Dreth Etifeddiant. Gall rhodd i elusen yn eich ewyllys hefyd ostwng cyfradd Treth Etifeddiant o’r gyfradd safonol o 40% i’r gyfradd is o 36%.

Caiff y lwfansau a’r eithriadau hyn eu hanwybyddu’n aml ond maent yn parhau i fod yn offer cynllunio defnyddiol ar gyfer y Dreth Etifeddiant.

Share this article on social media

Want news direct to you?

sign up


What is the future of the office?

show me more

Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news

x
LOADING