Article

A fydd cwmnïau bridio moch yn cael eu gorfodi i adael y DU ar ôl Brexit?

13th November 2020

Efallai y bydd cwmnïau bridio moch yn cael eu gorfodi i adael y DU oni bai bod trafodaethau Brexit yn mynd i’r afael yn llwyddiannus â materion sy’n ymwneud ag allforion, yn ôl rhybuddion diweddar gan y Gymdeithas Foch Genedlaethol (NPA).

Mae dros 10,000 o anifeiliaid bridio’r DU wedi’u hallforio i’r cyfandir hyd yma eleni, yn bennaf drwy’r llwybr Dover i Calais.

Mae’r allforion yn sail i fasnach cwmnïau bridio ac yn helpu i gryfhau elw ar gyfer sector moch ehangach y DU. Fodd bynnag, efallai y bydd masnach yn cau os na fydd cytundeb Brexit yn ei le erbyn 1 Ionawr 2021. Gellid profi goblygiadau hefyd hyd yn oed os oes bargen yn ei le gyda’r UE.

Ymateb gan y Gymdeithas Foch Genedlaethol (NPA)

Eglurodd Prif Weithredwr yr NPA, Zoe Davies, y bydd yn rhaid i unrhyw anifail byw a allforir i’r UE fynd drwy safle rheoli ffiniau (BCP) ar ôl 1 Ionawr. Mae’r safleoedd hyn yn sicrhau bod y gwiriadau milfeddygol cywir yn cael eu gwneud. Fodd bynnag, nid oes BCPs cofrestredig mewn porthladdoedd yn Ffrainc, yr Iseldiroedd na Gwlad Belg – yr agosaf yw Sbaen. Os nad yw porthladdoedd Ffrainc yn cofrestru fel BCP ar gyfer anifeiliaid byw, byddai’r fasnach i bob pwrpas yn dod i ben, gan mai ychydig o opsiynau amgen sydd.

Dywedodd Ms Davies: “Rwy’n pryderu’n fawr am ddyfodol allforion moch bridio byw os nad oes gennym fargen yn ei lle. Os na all y fasnach hon barhau, mae’n ddigon posibl y bydd cwmnïau bridio’n cael eu gorfodi i adael y DU ac adleoli i wledydd mwy hygyrch.”

Dywedodd y prif weithredwr ymhellach: “Nid yn unig y byddai’n rhaid i ni fewnforio mwy o stoc bridio, a allai arwain at fwy o fygythiadau bioddiogelwch, byddai’r mewnforion hefyd yn costio mwy a gellid effeithio’n sylweddol ar gynhyrchiant y cenfaint yn y tymor hwy.”

Yr awdurdod porthladd ei hun sy’n penderfynu a ddylid gwneud cais i fod yn BCP ar gyfer anifeiliaid byw ai peidio. Mae’r NPA wrthi’n gweithio gyda phorthladdoedd i sicrhau sefyllfa foddhaol i ddiogelu’r diwydiant.

Mae Brexit yn nodi newid sylweddol i ffermio ac amaethyddiaeth a dywedir dro ar ôl tro mai’r unig sicrwydd yw ansicrwydd. Os gall ein tîm amaethyddiaeth a materion gwledig arbenigol eich helpu, wrth i chi gynllunio at y dyfodol, cysylltwch â Bryn Thomas ar [email protected] neu ar 07715 060 321.

Related Blogs

View All