fbpx
HCR Law Events

14 August 2020

Gwedd newydd cyfraith landlordiaid a thenantiaid yng Nghymru

Mae Cymru nid yn unig wedi dilyn ei llwybr ei hun yn ystod pandemig Covid-19, ond mae ei deddfwriaeth ar gyfer landlordiaid a thenantiaid hefyd yn gwyro’n raddol oddi wrth y gyfraith yn Lloegr. I’r rheini sydd ag eiddo bob ochr i’r ffin, yn eiddo preswyl neu fasnachol, mae’n werth ystyried y newidiadau hyn wrth i’r farchnad eiddo ddechrau ddod allan o gyflwr disymud, gobeithio.

Landlordiaid Preswyl

Mae creu’r awdurdod Rhentu Doeth Cymru a gyflwynwyd yn sgil Deddf Tai (Cymru) 2014 yn ei gwneud hi’n ofynnol i bob perchennog preifat o eiddo preswyl (sy’n cynnwys ‘eiddo defnydd cymysg’) gofrestru fel landlord, wedi cwblhau cwrs yn dangos eu bod yn ymwybodol o’u rhwymedigaethau dan y ddeddfwriaeth.

Mae hyn yn hanfodol ac mae’n berthnasol hyd yn oed os ydych yn defnyddio asiant i reoli’r eiddo. Gellir gwirio landlordiaid (a’u tenantiaid) drwy gofrestr gyhoeddus. Gallai peidio â chofrestru eiddo pan fydd wedi’i osod ddenu cosbau sylweddol ac mae’n drosedd. Yn ogystal, hyd nes byddant wedi cofrestru, ni fyddai landlordiaid yn medru cyflwyno rhybuddion adran 21 dilys i ddirwyn tenantiaeth i ben ac adennill meddiant o’u heiddo.

Hawliau tenantiaid preswyl

Ers 13 Rhagfyr y llynedd, mae’n rhaid darparu’r isod (yn ysgrifenedig) i bob tenant arfaethedig o eiddo preswyl cyn iddynt dalu eu blaendal i gadw’r eiddo:

 • Swm y blaendal i gadw’r eiddo
 • Adnabod yr annedd y mae’r blaendal yn cael ei dalu ar ei chyfer
 • Enw, cyfeiriad, rhif ffôn ac unrhyw gyfeiriad e-bost y landlord (ac os cânt eu cyfarwyddo, yr asiant gosod)
 • Natur a hyd y contract
 • Dyddiad meddiannu arfaethedig
 • Swm y rhent neu ystyriaeth arall
 • Cyfnod rhentu
 • Unrhyw delerau contract ychwanegol arfaethedig neu addasiadau neu eithriadau arfaethedig i delerau sylfaenol neu ychwanegol
 • Swm unrhyw flaendal diogelwch
 • P’un a oes angen gwarantwr ac, os felly, unrhyw amodau perthnasol
 • Y gwiriadau geirda y bydd y landlord (neu’r asiant gosod) yn ymgymryd â nhw.

Mae mwy o newidiadau i ddod dan y Ddeddf Rhentu Tai (Cymru) 2016, nad yw wedi’i gweithredu eto – bydd yn gwneud newidiadau sylfaenol i gyfraith ac ymarfer tai yng Nghymru a bydd yn weithredol ar unwaith, nid i denantiaethau yn y dyfodol yn unig, ond hefyd i fwyafrif llethol y tenantiaethau a’r trwyddedau preswyl presennol.

Er mai bwriad cyffredinol y Ddeddf yw symleiddio’r gyfraith a’r broses gosod bresennol a darparu fframwaith cyfreithiol clir, mae gwahaniaethau allweddol ar hyn o bryd yn y sail dros adfeddiannu – dylai landlordiaid a derbynwyr gymryd sylw, yn arbennig.

Cymryd meddiant

Nid yw’r Ddeddf yn cynnwys y ddwy sail dros feddiannaeth sy’n bodoli yn y ddeddfwriaeth gyfredol ar gyfer Cymru a Lloegr (Deddf Tai 1988); y cyntaf yw gallu benthycwr i gamu i mewn a chymryd meddiannaeth gwag os yw landlord wedi disgyn i ôl-ddyledion morgais ac mae’r ail yn berthnasol pan fo gan denant wyth wythnos neu fwy o ôl-ddyledion.

Ffioedd a threthi

Mae ffioedd gosod ar gyfer tenantiaid arfaethedig bellach wedi’u gwahardd yng Nghymru a Lloegr (rhaid i unrhyw gostau gosod gael eu talu gan y landlord nawr), ond mae perchnogion eiddo yn Lloegr yn dal i wynebu Treth Tir Toll Stamp (SDLT), tra bod y Treth Trafodiadau Tir wedi disodli’r SDLT yng Nghymru. Bellach, mae gwahaniaethau yn nhermau faint o doll sy’n daladwy, yn ogystal â gwahaniaethau bychan yn nhermau’r rhyddhad sydd ar gael i’r rheini sy’n prynu eiddo neu’n cymryd les masnachol am eiddo yng Nghymru.

Am gyngor neu ragor o wybodaeth, cysylltwch â Victoria Humphries ar [email protected] neu ar 07786 412 955.

Share this article on social media

About the Author
Victoria Humphries, Associate

view my profile email me

Want news direct to you?

sign up


What is the future of the office?

show me more

Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news

x
LOADING