fbpx
HCR Law Events

13 February 2023

Marchnad y prynwr: pum ffactor i helpu i gyflymu trafodiad trawsgludo

Mae cyflwr y farchnad eiddo preswyl yn y newyddion yn rheolaidd, yn enwedig gan ei bod yn ymddangos bod lefelau trafodion a phrisiau wedi gostwng ers datganiad yr hydref y llywodraeth. Achosodd datganiad Truss bryder yn y marchnadoedd ariannol a arweiniodd at ostyngiad yn argaeledd cyfraddau morgeisi ffafriol ac effeithio ar hyder prynwyr. Ar 31 Ionawr dywedodd Banc Lloegr fod cymeradwyaethau morgais ym mis Rhagfyr wedi gostwng 23% fis ar ôl mis i’r gyfradd isaf mewn dwy flynedd a hanner.

Mae’r farchnad dai wedi cael ei disgrifio fel ‘marchnad y gwerthwr’ dros y blynyddoedd diwethaf gyda chynnydd blynyddol ym mhris tai o 12.4% yn y flwyddyn hyd at fis Hydref 2022. Mae wedi newid ers datganiad yr hydref ac mae arbenigwyr y diwydiant bellach yn disgrifio ‘marchnad y prynwr’ lle mae eu sefyllfa negodi yn llawer cryfach.

Os ydych chi’n berchennog tŷ sy’n ystyried gwerthu eleni, efallai y byddwch am ystyried sut y gallwch sicrhau bod eich gwerthiant yn mynd ymlaen cyn gynted â phosibl mewn marchnad gystadleuol i brynwyr:

EPC

Oni bai eich bod yn gwerthu eiddo Rhestredig, rhaid i chi ddarparu EPC dilys (maent yn dod i ben ar ôl 10 mlynedd). Gwiriwch ar-lein bod eich EPC yn gyfredol neu sicrhewch eich bod yn cael EPC cyfredol naill ai drwy eich gwerthwr tai neu ddarparwr EPC.

Cyfarwyddo cyfreithiwr yn gynnar

Ystyriwch gyfarwyddo cyfreithiwr pan fyddwch chi’n marchnata’r eiddo i ddechrau gan y gallwch wedyn ddelio â’r gwiriadau cydymffurfio cychwynnol a chwblhau gwaith papur protocol y gwerthwr wrth aros i ddod o hyd i brynwr. Bydd hyn fel arfer yn arwain at roi contract yn gynt unwaith y bydd prynwr yn cael ei ddarganfod.

Dogfennau cydymffurfio nwy a thrydan

Fel gwerthwr nid oes rheidrwydd arnoch i ddarparu’r tystysgrifau diweddaraf, fodd bynnag, mae llawer o brynwyr yn gofyn am y rhain fel rhan o’r broses trawsgludo. Yn hytrach nag aros i’r prynwr drefnu eu profion nwy a thrydan eu hunain – allai wedyn arwain at gais am waith adferol gan y prynwr – rhowch dystysgrifau wedi’u diweddaru iddynt ar y dechrau.

Caniatâd cynllunio / tystysgrifau rheoleiddio adeiladu

Os ydych wedi gwneud gwaith gwella/ymestyn yn ystod eich perchnogaeth, sicrhewch fod gennych gopïau o’r dogfennau cydymffurfio perthnasol i’w darparu i’r prynwr. Os na allwch ddod o hyd i’r dogfennau – peidiwch â chysylltu â’r awdurdod lleol ond cysylltwch â’ch cyfreithiwr a allai ystyried camau eraill i’w cymryd, fel yswiriant indemniad.

Gweithredoedd anghofrestredig

Mae dal i fod miloedd o eiddo sydd heb eu cofrestru yn y Gofrestrfa Tir ac mae’n rhaid i’r gwerthwr gynhyrchu’r gweithredoedd teitl gwreiddiol i werthu eiddo o’r fath. Ceisiwch gael y gweithredoedd teitl anghofrestredig cyn gynted ag y byddwch yn marchnata’r eiddo – os na allwch ddod o hyd i’r gweithredoedd am unrhyw reswm siaradwch â’ch cyfreithiwr a fydd yn gallu cynghori ar ba gamau y gellir eu cymryd i sicrhau y gall y gwerthiant fynd yn ei flaen.

Share this article on social media

About the Author
Lisa Gibbs, Partner, Head of Residential Property

view my profile email me

Want news direct to you?

sign up


Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news

x
LOADING