fbpx
HCR Law Events

19 October 2020

Pryd fydd systemau adennill dyled yn dychwelyd i normal?

Mae’n ymddangos y bydd prosesau adennill dyledion a phrosesau dirwyn i ben (winding-up) yn dychwelyd i rywbeth tebyg i normal o ddiwedd y flwyddyn, ar ôl i newidiadau mawr gael eu gwneud i’r gyfundrefnau yn ystod y cyfnod clo a’r pandemig.

Ar 23 Ebrill 2020, cyhoeddodd y llywodraeth fesurau newydd dros dro i ddiogelu stryd fawr y DU rhag gamau adennill dyledion “ymosodol” yn ystod y pandemig.

Cafodd archebion statudol a deisebau dirwyn i ben a roddwyd i denantiaid masnachol eu dileu dros dro a gwnaed newidiadau i’r defnydd o Adennill Ôl-ddyledion Rhent Masnachol (CRAR) – yn y bôn, gofynnodd y llywodraeth i landlordiaid a buddsoddwyr weithio ar y cyd â busnesau’r stryd fawr oedd yn methu â thalu eu biliau yn ystod Covid-19 i ddod i gytundebau ar rwymedigaethau dyled.

Fe waharddodd y llywodraeth, dros dro, y defnydd o archebion statudol oedd wedi eu gwneud rhwng 1 Mawrth 2020 a 30 Medi 2020. Cafodd unrhyw ddeisebau dirwyn i ben a gyflwynwyd rhwng dydd Llun 27 Ebrill a 30 Medi eu hatal hefyd.

Dim ond tan y 30ain o Fedi 2020  oedd y mesurau i fod mewn grym, ond cawsant eu hymestyn gan Reoliadau Deddf Ansolfedd Corfforaethol a Llywodraethu 2020 (Coronafeirws) (Ymestyn y Cyfnod Perthnasol) 2020 (CIGA) hyd at y 31ain o Ragfyr 2020.

Pryd fydd archebion statudol yn dod i rym eto?

Roedd hi’n bosib cyflwyno archebion statudol trwy gydol y cyfnod ar y sail nad oeddent yn cael eu defnyddio ar gyfer cyflwyno deiseb ddirwyn i ben – ond heb y bygythiad o ddeiseb dirwyn i ben nid oeddent yn ymddangos fawr o ddefnydd.

Gan ddechrau ar 1 Ionawr 2021, gan dybio nad oes estyniad eto i’r dyddiad gan y llywodraeth, bydd cyflwyno archebion statudol yn dychwelyd i normal, a byddwn wedyn yn disgwyl gweld credydwyr yn mynd yn ôl i archebion fel modd o adennill dyledion.

Pryd mae modd gwneud deiseb dirwyn i ben?

Yn ystod y cyfnod 27 Ebrill i 31 Rhagfyr, mae gorchmynion dirwyn i ben, na fyddent wedi’u gwneud pe bai’r ddeddfwriaeth eisoes wedi dod i rym, yn cael eu gwneud yn ddi-rym.

Os cyflwynir deiseb yn y cyfnod hwn, a bod y llys yn penderfynu bod y coronafeirws wedi cael effaith ariannol ar y cwmni cyn cyflwyno’r ddeiseb, bydd y gorchymyn dirwyn i ben yn cael ei wahardd. Mae’r lefel wedi’i osod yn isel iawn ar gyfer prawf o effaith ariannol, felly bydd yn anodd profi nad oedd y pandemig wedi effeithio’n ariannol ar ddyledwr.

Yn yr un modd ag archebion statudol, bydd y weithdrefn arferol ynghylch dirwyn deisebau i ben yn dychwelyd ar 1 Ionawr 2021, os nad yw’r llywodraeth yn ymestyn y dyddiad.

Share this article on social media

About the Author
Hefin Archer-Williams, Partner (FCILEx), Head of Cardiff Office

view my profile email me

Want news direct to you?

sign up


What is the future of the office?

show me more

Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news

x
LOADING