fbpx
HCR Law Events

11 October 2021

Llawlyfr cryptoasedau CThEM – ble mae cryptoarian yn byw?

 

Mae cyhoeddiad diweddar CThEM o’u Llawlyfr Cryptoasedau yn rhoi cipolwg i ni ar leoliad (preswylfa) asedau cryptoarian – maent o’r farn bod cryptoarian wedi’i leoli yn y man lle mae’r person sy’n elwa o fod yn berchen arno yn preswylio.

Bydd preswyliad deiliad cryptoarian yn cael ei asesu gan ddefnyddio’r prawf preswylio statudol. Mae lle mae cryptoarian yn preswylio yn bwysig i unigolion sy’n hanu o’r DU ac unigolion nad ydynt yn hanu o’r DU.

Mae pwysigrwydd yn canolbwyntio ar adrodd am incwm ac enillion cyfalaf a chymhwyso treth etifeddiant yn y DU. Y rheswm am hyn yw mai dim ond ar werth eu hasedau yn y DU y mae unigolion nad ydynt yn hanu o’r DU yn ddarostyngedig i dreth etifeddiant; os yw’r cryptoarian yn cael ei drin fel rhai nad ydynt yn preswylio yn y DU, yna efallai na fydd yn ddarostyngedig i dreth etifeddiant yn y DU ar gyfradd byw o 20% neu gyfradd marwolaeth o 40%.

Mae angen ystyried preswyliaeth cryptoarian hefyd fel rhan o’r gwaith o ddrafftio ewyllys. Gellir gwneud ewyllysiau sy’n cyfyngu ar gwmpas eu telerau i gynnwys asedau sydd wedi’u lleoli mewn rhai awdurdodaethau. Er enghraifft, gallech wneud ewyllys yng Nghymru a Lloegr sy’n ymdrin â dosbarthiad eich asedau sy’n preswylio yno, yn ogystal ag ewyllys ar wahân sy’n ymdrin â dosbarthu eich asedau yn yr UDA. Yna, mae’n bwysig penderfynu pa ewyllys sy’n rhwymo pa asedau.

Mae barn CThEM yn asesu preswyliaeth at y diben hwn, nid yn seiliedig ar unrhyw egwyddor gyfreithiol, ond ar gasgliad pragmatig sy’n defnyddio preswyliaeth ‘perchennog buddiol’ y cryptoarian i benderfynu ar breswylfa’r ased. Eu barn hwy yw bod hyn yn rhoi rheol glir, resymegol, ragweladwy a gwrthrychol y gellir ei defnyddio’n hawdd.

Mae cyfraith achosion yn llysoedd y DU wedi penderfynu bod cryptoarian wedi’i gynllunio’n benodol i beidio â chael ‘lleoliad’. Felly, mae’n angenrheidiol i’r llysoedd ddatblygu’r gyfraith pan ddaw’n fater o ddyrannu lleoliad artiffisial i cryptoarian, sydd, yn ei hanfod, yn fath o eiddo anniriaethol.

Un farn gyferbyniol â’r hyn a nodir yn llawlyfr CThEM yw y dylid cymhwyso’r rheolau sy’n llywodraethu mathau eraill o eiddo anniriaethol i bennu preswyliaeth cryptoarian. Yn fyr, barn y llysoedd hyd yma yw y dylid dyrannu cryptoarian (at ddibenion preswylio) i’r lleoliad lle gellir ‘ymdrin â hwy’.

Ymdrinnir â cryptoarian gan ddefnyddio allwedd breifat. Gan ddefnyddio’r egwyddor uchod, lleoliad cryptoarian fyddai lle mae’r ‘cyfranogwr’ yn y system cryptoarian yn byw, yn hytrach na lle mae’r perchennog buddiol yn byw. Y rheswm am hyn yw bod gan y cyfranogwr reolaeth dros y cyfeiriad cyhoeddus y dyrannwyd y cryptoarian iddo ac mae’n dal yr allwedd breifat sydd ei hangen i awdurdodi trafodion mewn perthynas ag ef.

Gall perchennog buddiol y cryptoarian hefyd fod y person â rheolaeth ac felly gall eu preswyliaeth fod yr un fath. Fodd bynnag, efallai y bydd sefyllfaoedd lle nad yw’n cael ei ddal gan y perchennog buddiol ond mae’n cael ei gynnal ar gyfnewidfeydd cryptoarian, llwyfannau masnachu neu gan ymddiriedolwyr.

Ar hyn o bryd, nid oes cynsail gyfreithiol wedi’i gosod gan lysoedd y DU ar y pwynt hwn ond, o ystyried yr awydd cynyddol am cryptoarian, mae’n ystyriaeth bwysig ar gyfer y dyfodol.

Share this article on social media

About the Author
David King, Partner (TEP)

view my profile email me

Want news direct to you?

sign up


What is the future of the office?

show me more

Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news

x
LOADING