Article

Cwestiynau Cyffredin Fisa Talent Byd-eang : Beth sydd angen i chi ei wybod

17th October 2022

Ar yr wyneb, mae’r Fisa Talent Byd-eang yn esiampl o olau disglair i’r rhai sy’n gymwys i wneud cais. Mae wedi disodli’r Haen 1 (Llwybr Eithriadol) i raddau helaeth. Mae i’w weld yn y Rheolau Mewnfudo, Atodiad Talent Byd-eang.

Mae wedi’i anelu at Arweinwyr ac Arweinwyr Posibl yn y meysydd a ganlyn:

  • y celfyddydau a diwylliant
  • technoleg ddigidol, a
  • gwyddoniaeth, peirianneg a’r dyniaethau a meddygaeth.

Beth yw manteision y Fisa Talent Byd-eang?

Nid oes angen i chi gael eich noddi i wneud cais am y fisa hwn. Mae hyn yn rhoi rhywfaint o hyblygrwydd i’r ymgeisydd ac yn caniatáu i’r ymgeisydd weithio mewn unrhyw rôl gyflogedig neu hunangyflogedig. Maen nhw hefyd yn gallu newid rolau os yw’r swydd yn y maes cymeradwy.

Mae’r ffioedd yn rhatach na chategorïau eraill a does dim gofynion cymhwysedd iaith nac isafswm cyflog.

Gall y rhan fwyaf o ymgeiswyr wneud cais am setliad ar ôl tair blynedd ar wahân i’r rhai sy’n dod o dan Addewid Eithriadol a gymeradwywyd gan Gyngor y Celfyddydau a Tech Nation. Mae’r ymgeiswyr penodol hynny nad ydynt yn gymwys i wneud cais am setliad ar ôl tair blynedd, yn gallu gwneud cais am hyd at bum mlynedd o ganiatâd cychwynnol.

Gallwch adnewyddu eich fisa gymaint o weithiau ag y mynnwch os ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer ymestyn eich arhosiad.

Sut mae’r broses yn gweithio?

Mae hon yn broses ddau gam, i ddechrau mae’n rhaid i’r ymgeisydd: –

  1. Gael ei gymeradwyo gan y corff cymeradwyo perthnasol.
  2. Gwneud cais am ei fisa i fynd i mewn i’r DU. Bryd hynny bydd hefyd yn ymgeisio am ei briod a’i blant cyn belled â’u bod o dan 18 oed.

Efallai ei bod yn ymddangos mai dyma’r opsiwn hawdd fodd bynnag mae’n eithriadol o bwysig bod yr ymgeisydd yn sicrhau ei fod yn gymwys ar gyfer y llwybr a ddewisir ac mae  angen iddynt ddarparu’r dystiolaeth berthnasol i gadarnhau hyn. Hefyd, cwblheir y cais ar-lein gyda’r dystiolaeth berthnasol wedi’i chyflwyno fel hyn. Yn bwysicaf oll mae’n rhaid iddynt sicrhau eu bod wedi gwneud cais ar y ffurflen gywir a thalu’r ffi gymeradwyo a’r Tâl Iechyd.

Sut mae ymgeisio?

  1. Gallwch wneud cais os oes gennych gynnig swydd sy’n gymwys fel academydd neu ymchwilydd
  2. Os oes gennych gymrodoriaeth unigol
  3. Os oes gennych grant ymchwil sydd wedi’i gymeradwyo gan Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI)
  4. Gallwch gael eich cais cymheiriaid wedi’i adolygu.

Pwy sy’n gymwys i fod yn arweinydd/Talent?

Mae’r categori hwn ar gyfer pobl fedrus iawn sydd wedi bod yn gweithio ers dros bum mlynedd yn eu maes. Rhaid iddynt allu dangos cydnabyddiaeth nid yn unig yn eu mamwlad ond hefyd yn Rhyngwladol. Dylid nodi nad oes angen cymeradwyaeth ar ymgeisydd sy’n defnyddio Gwobr Fawreddog i fod yn gymwys.

O’i gymharu â’r cyrff cymeradwyo eraill, mae’n rhaid i ymgeiswyr Tech Nation gyflwyno’r ffurflen technoleg ddigidol ychwanegol hefyd. Fodd bynnag, os yw ymgeisydd yn meddu ar wobr fawreddog nid oes angen iddynt wneud cais am gymeradwyaeth hefyd.

Beth yw arweinydd posib/addewid?

Mae arweinydd posib yn ymgeisydd sy’n dechrau ar ei yrfa. Rhaid iddynt allu dangos y sgiliau a’r galluoedd i ddatblygu’n arweinydd posibl yfory.

Beth sy’n digwydd ar ôl i chi gael y gymeradwyaeth?

Ar ôl i chi gael eich cymeradwyaeth byddwch yn symud ymlaen i gam 2. Os ydych chi’n gwneud cais o’r tu mewn i’r DU, rydych chi’n gwneud cais ar-lein. Os yn gwneud cais y tu allan i’r DU, rydych chi hefyd yn gwneud cais ar-lein.

Beth ydych chi’n ei wneud os yw eich cymeradwyaeth yn cael ei wrthod?

Os yw eich cais cymeradwyo yn cael ei wrthod, rydych yn gymwys i gael adolygiad cymeradwyaeth. Defnyddir adolygiad cymeradwyaeth ar gyfer adolygu penderfyniadau cymeradwyaeth cam 1 aflwyddiannus ac mae’n rhad ac am ddim. Rhaid ei wneud o fewn 28 diwrnod calendr o’r dyddiad y mae’r Swyddfa Gartref yn anfon yr e-bost gwrthod atoch.

Gallwch wneud cais am adolygiad cymeradwyaeth os ydy’ch cais wedi’i wrthod, ac rydych yn credu bod penderfyniad anghywir wedi’i wneud. Gallai hyn fod ei bod hi’n ymddangos nad yw darn hanfodol o dystiolaeth wedi ei ystyried. Dylid nodi na allwch gyflwyno tystiolaeth newydd ar y pwynt hwn. Os oes gennych wybodaeth newydd neu bellach, dogfennau neu ddarnau eraill o dystiolaeth na wnaethoch eu cynnwys yn y cais gwreiddiol, os ydych yn dymuno eu hychwanegu bydd angen i chi wneud cais newydd a thalu’r ffioedd perthnasol eto.

Mae’r nifer uchaf erioed o Fisas Talent Byd-eang wedi’u cymeradwyo ers dechrau’r broses hon. Fel y nodwyd eisoes, mae’n fisa hynod o ddymunol sy’n agor mwy o ddrysau i fwy o bobl.

Related Blogs

View All