Article

HCR Caerdydd yn codi dros £12,000 i elusen

9th May 2024

Group of solicitors standing on top of a mountain with Welsh Flag

Yma yn HCR, mae ein gwaith gydag elusennau ar lefel leol a chenedlaethol yn bwysig iawn i ni.

Mae ein swyddfa yng Nghaerdydd bob amser yn barod am her ar gyfer achos da, a’r llynedd roeddem yn falch o godi cyfanswm o £12,415.43 i’n helusen ddewisol, Tŷ Hafan. Mae Tŷ Hafan yn darparu gofal lliniarol cyfannol i blant sydd â chyflyrau sy’n cyfyngu ar fywyd a’u teuluoedd o bob rhan o Gymru.

Yr her codi arian fwyaf sylweddol a wnaethom y llynedd oedd Her Tri Chopa Cymru ar 11 Mehefin 2023. Ar y diwrnod anodd hwn, roedd ein tîm o 12 o gerddwyr yn teithio pellter o 20.35 milltir gan esgyn 9,397 troedfedd (2,864m) er mwyn cyrraedd copaon yr Wyddfa, Cadair Idris a Phen-y-Fan. Her nid i’r gwangalon!

Yn ogystal, cwblhaodd wyth rhedwr newydd ras 10k Ynys y Barri yn llwyddiannus gyda’i gilydd; a bu’n tîm golff HCR yn fuddugol yn niwrnod golff Tŷ Hafan.

Nid her gorfforol yw’r unig ffordd rydyn ni’n rhoi yn ôl. Ym mis Rhagfyr 2023, fe wnaethom gymryd rhan ym mhantomeim Tŷ Hafan ‘Deck the Halls with Christmas Barbie’. Roedd ein perfformiad yn ardderchog ac fe wnaethom ledaenu hwyl yr ŵyl er lles y plant a’u teuluoedd yn yr hosbis.

Rydym yn hynod falch o gefnogi ein helusennau dewisol. Heb ymdrechion diwyro’r swyddfa a haelioni caredig HCR yn ei gyfanrwydd, ni fyddai ein cyflawniadau wedi bod yn bosibl. P’un a oedd yn golygu mynychu digwyddiad codi arian rygbi, a oedd yn thema addas, neu’n noson gwis comedi, mae rhywbeth i bawb gymryd rhan ynddo.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai ein helusen ddewisol ar gyfer 2024 fydd Canolfan Maggie’s Caerdydd.

Mae Maggie’s yn elusen annibynnol sy’n cynnig cefnogaeth ymarferol ac emosiynol amhrisiadwy am ddim i’r rhai sy’n dioddef o ganser a’u teuluoedd ar draws eu 26 canolfan yn y DU, a thair canolfan ryngwladol. Mae canolfannau Maggie’s yn eistedd ochr yn ochr â’r prif ysbytai canser ledled y DU. Mae eu staff wedi’u hyfforddi gan y GIG ac maent yn cynnig cymorth arbenigol ynghylch opsiynau triniaeth, cefnogaeth seicolegol a gwybodaeth am fudd-daliadau.

Mae mor bwysig i ni roi yn ôl i’r rhai yn y gymuned sydd ei angen fwyaf, ac rydym i gyd yn edrych ymlaen yn fawr at wneud gwahaniaeth i Maggie’s dros y 12 mis nesaf.

Translate to English

Related articles

View All