fbpx
HCR Law Events

19 October 2020

Brexit – beth mae’n golygu i allforion cig oen ac eidion yn ogystal ag i safonau cig?

Y tu hwnt i 1 Ionawr 2021 bydd perthynas fasnach newydd gyda’r UE a gweddill y byd yn cychwyn – nid yw hwn mewn lle eto ac os bydd Brexit heb fargen neu “no deal”, gallai da byw o’r DU wynebu tariffau uchel fydd yn chwyddo’r pris allforio i mewn i’r UE. Gall hyn arwain at greu’r risg o alw isel iawn yn Ewrop am nwyddau’r DU.

Mae adroddiadau ac ymchwil amrywiol wedi dangos y gallai diwydiant cig eidion a defaid y DU wynebu tariffau o hyd at 65% a 46% (yn y drefn honno) o werth cyfanwerthol, os na ellir cytuno ar fargen fasnach. Gallai pris cig defaid yn unig ostwng o 24%. Mae canfyddiadau yn dangos y byddai’r effaith ar y fasnach o dan senario Brexit “gyda bargen” yn gymharol fach, gyda  gostyngiad mewn allforion o tua 1%. Tra bod disgwyl i allforion i’r UE o gig eidion ac oen mewn sefyllfa heb fargen ostwng o 92.5%.

Mae pwysau ers tro ar y llywodraeth i sicrhau na fydd mewnforion cig o ansawdd isel yn disodli cig eidion yn y farchnad Brydeinig. Mae Minette Batters, llywydd yr NFU, yn pwyso ar y llywodraeth i wneud ymrwymiad, wedi’i ysgrifennu mewn cyfraith, i ddiogelu ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd ym Mhrydain rhag effaith niweidiol mewnforion bwyd nad yw’n cyrraedd safonau uchel y DU.

Daeth y Mesur Amaethyddiaeth gerbron Tŷ’r Arglwyddi, a bleidleisiodd am welliant a fyddai yn y pen draw, pe byddai wedi cael ei fabwysiadu, yn sicrhau bod yn rhaid i fewnforion bwyd gydymffurfio â safonau domestig. Fodd bynnag, cafodd ei wrthod gan Dŷ’r Cyffredin ym mis Mai. Os bydd yn cael ei wrthod eto, gallai’r Comisiwn Masnach ac Amaeth sydd newydd ei sefydlu gan y llywodraeth gynnig rhywfaint o obaith i ffermwyr. Ei rôl fydd cynghori’r llywodraeth ar yr effaith y byddai cytundeb masnach yn y dyfodol yn ei gael ar gynnyrch o Brydain. Amser a ddengys wrth gwrs faint o hyder y gallwn ei gael yn y corff newydd hwn.

Heb amheuaeth mae gan y cyhoedd lefel uchel o hyder mewn cynnyrch Prydeinig a does dim awydd gan ddefnyddwyr i weld y safonau hyn yn gostwng. Yn amlwg mae ein cleientiaid ni yn y sector amaeth yn falch iawn o ansawdd eu cynnyrch. Er bod effeithlonrwydd cynhyrchu a rheoli eich busnes ffermio o ddydd i ddydd bob amser i’w annog, byddai gwneud newidiadau sydyn i’ch arferion busnes nawr yn annoeth o bosib.

Ynghyd â chael gwared ar gefnogaeth cymhorthdal yn raddol a chyflwyno’r dull o ariannu amaeth ‘Rheoli Tir Amgylcheddol’ (ELM), mae cyfle, sydd ar yr un llaw yn frawychus ond ar y llaw arall yn gyffrous, i ffermio Prydeinig i weithredu o fewn fframwaith polisi domestig. Mae’r dyfodol yn parhau i fod yn ansicr, sy’n wneud cynllunio yn anoddach nag erioed.

Wrth i ddiwedd y cyfnod trosglwyddo agosáu, bydd ffermwyr a pherchnogion tir yn edrych ar  gynigion ac unrhyw fargen gan y llywodraeth yn ofalus. Os gall ein tîm amaethyddiaeth a materion gwledig arbenigol eich helpu chi, wrth i chi gynllunio ymlaen llaw, cysylltwch â Bryn Thomas ar [email protected] neu ar 07715 060 321.

Yn ein herthygl nesaf, edrychwn yn fanylach ar yr hyn y gallai’r Bil Amaeth ac ELM ei olygu o ran defnydd tir yn y dyfodol a beth yw’r farn am gynllun ffermio cynaliadwy dros dro’r llywodraeth.

Share this article on social media

About the Author
Bryn Thomas, Partner

view my profile email me

Want news direct to you?

sign up


What is the future of the office?

show me more

Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news

x
LOADING